/ 3 نظر / 3 بازدید
دخترباران

جان؟؟![تعجب] الان این تصویر قانون جذب بوده؟[نیشخند] یا خودش قانون جذب بوده؟ یا اون دوتا قانون بودن جذب هم شدن؟ یا یکی جذب قانون اون یکی شده؟ یا جذب،قانون هردوتا شده؟ یا اون دوتا جذب قانون شدن؟ یا یکیش جذبه، یکیش قانون ،دراینجای دنیا به هم رسیدن؟؟!! [نیشخند] [شیطان] [قهقهه]

دخترباران

خب ازخودم فکر دروکردم... آهان وخوای وگویی استرالیا کانگورو هارو به سوی خودش جذب وکنه؟؟!![نیشخند][قهقهه][قهقهه]

حسین

[عینک]...قانون جذب؟!!! ...همین؟[سوال]