دنیای پسر بچه ها چگونه است؟

یک کلاس و یک دنیا پسر بچه. یک معلم و یک دنیا بی تجربگی در کلاس پسرانه... .

یک معلم که پسری نداشته و تا کنون پسر بچه های تمام عمرش شرور نبوده اند....  او نمی داند دنیای پسر بچه ها چگونه است... .

راستی چگونه است؟

پا به کلاس می گذارد. نگاههای متفاوت. پسرانی مال فردا... قیافه هایی که در هر کدام به راحتی می تواند اینده را ببیند. مردانی کوچک... دکتر ها... مهندس ها... کارشناسها... مسوولین.... پدران آینده. حسام... علی... امیر طاها... نیما... علیرضا...

دنیای پسر بچه ها چگونه است؟معلم لبخند می زند.

take your seat please.

hello

how are you?

I am your teacher

it s very nice to meet you

my name is A

so what is your name?

....

پسرها لبخند می زنند:

hi teacher

hi

 راستی دنیای پسر بچه ها چگونه است؟