پس کی وقت می شه که من از سفرم بنویسم م م م م م م؟

                                           ها؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ناراحت