یه شب خوابت چشامو بی خبر برد

به دنیایی ازینجا تازه تر برد

به دنیای گل و نور و ترانه

میون لحظه های عاشقانه

تو تنها دلخوشی تنها امیدی

تو حرفی که نمی گفتم شنیدی

تو با من بودی و من بی تو افسوس

تو خورشیدی و من دنبال فانوس

تو رقص ماه و خورشید و ستاره

خودم رو با تو می دیدم دوباره

میون خواب و بیداری نشستم

هنوزم پیش چشمای تو هستم

هنوزم پیش چشمای تو هستم