سنگ باش . لال شو تا زنده بمونی .

دوست نداشته باش

فهمیدی یا نه؟

دنیا بی عاطفه تر از اون شده که بفهمه دوست داشتن یعنی چه

و بخاطرش بهت توهین نکنه

و خودشو برای این جسارت محق ندونه.

صادق نباش و عاطفه و مهرتو به پای هیچکس نریز

چون با مشت می زنن تو دهنت

 و البته حق دارند  چون حرف شون و منطق شون درسته.

 پس حق دارن با هر لحنی که دلشون می خواد با تو حرف بزنن.

مشکل از خودته عزیزم

 به تو چه که بخوای دوستشون داشته باشی.

 دلشون نمی خواد

. به تو چه که پات بسته باشه به ریشه هات ؟

 تو غلط می کنی  که مثل خودشون نمی شی.

 تو برای دیگران موانع عاطفی ایجاد می کنی

 پس حقته که باهات بد برخورد بشه.

 برو زندگیتو بکن دیگه!

 چرا تو امور خصوصی دیگران اینقدر دخالت می کنی؟

 نمی خوان اینقدر دوستشون داشته باشی.

 توازن زندگیشون رو بهم می زنی.

 طرف می خواد زندگی کنه ، تو لعنتی نمی ذاری

. برو بتمرگ سرجات تا جلوی پیشرفت نوع بشر رو نگیری دیگه.

 چرا منطق نداری تو؟

چرا همش احساس و بی عقلی؟

چرا همش عاطفه ؟

 تو بیجا می کنی .

اصلا چه معنی داره تو بخوای خوبی کنی؟ ها؟

دنیا سالهاست به تو می گه

آقا جان چرا به خرجت نمی ره؟

 به سادگی و با عشق بی شائبه هرچی مهر داری می ریزی به پای همه

چشماتو می بندی ...

 و آخرش با یکی دوتاجمله حکیمانه و نصیحت آمیز ( البته به شیوه ی روشنفکرانه)

حقتو می ذارن کف دستت.

 البته جایی برای عذرخواهی نمی ذاری وگرنه ازت عذر هم می خواستن...!

آخرش هم یه برچسب احساساتی بودن و حساس بودن هم بهت می چسبونن

که خیلی هم خوب می چسبه...!

( احساساتی بودن خیلی بهتر از بادمجون و سیب زمینی بودنه .دوستش دارم.)

 آخه چرا نمی کنی نمی ندازی دور این دل بی صاحابو؟ ها؟

 تو این دنیایی که اونقدر بی مهر شده که حتی نزدیکترینها

به تلخی تو رو بخاطر دل پروانه ایت تو رو می رونن و بزرگترین گناه تو ،

بسیار دوست داشتن اونهاست؟ها؟

دوست نداشته باش

سعیتو بکن ببین می تونی؟

 

یه روزی،

دیر یا زود

دلشون رو بشکن خدایا

همین!