سلام

من تا اطلاع ثانوی در حال " خود تنبیهی " می باشم. فلذا خواهشمند است اگه دیدین کمتر سر و کله م پیداست ، به بزرگی تون ببخشین؛ زیرا که " هر وقت به چیزی معتاد می شوم شروع می کنم به تنبیه خودم جهت ترک آن"

و این بار ، دارم استفاده از اینترنت را محدود می نمایم.به 1658دلیل فلسفی

*

(البته نه اینکه اصلا نیام) شیطان

فعلا بای. لطفا نگین تروخدا زود بزود بیا. وسوسه می شم ها!لبخند