الهه جون مدتی بود که بی تاب گرفتن کتابهای کلاس چهارمش بود تا ببینه که آیا تو کتاب تاریخش ، بخش هخامنشیان هست یا نه.

مرتب می گفت : مامان اگه حذف شده باشه من چطور بدونم اون دوران اصلا چطور بوده؟ و چطور می تونم از جایی دیگه اطلاعات کسب کنم؟

و من بهش دلداری می دادم که : اینترنت هست. نگران نباش...

( ولی خودم کمتر از اون ناراحت نبودم)

خلاصه پریروز که رفتیم و کتابهاشو گرفتیم ، همون اول هر دوتا حمله بردیم به کتاب تاریخ و دیدیم هخامنشیان سرجایشان هستند!

نفسی از سر آسودگی کشیدیم... هرچند بسیار خلاصه بود... ولی بود... هنوز هست... هوز امیدی هست.... هست... هست....!قلب