آیا فکر می کنید این عکس چیست؟

بلکه این عکس حکم شال زرد الهه خانوم است در سبک شائولین چوان ووشو که به  

دلایل فلسفی با فتو شاپ ناخوانا  شده است