مجبور شدم این پست رو پاکش کنم.

چرا؟

چون مصطفی مستور اجازه درج متنش رو در هیچ جا نداده.

چه حیف شد!