باشه

از من کوچکتری!

توهین کن!

نفهم!

توهین کن!

و بگو حق داری!

بگو!

و بگو من حساسم!

و باید جسارتهای تو رو تحمل کنم!

بگو!

ادامه بده!

برای ارتقاء روحت خوبه!

با هر زبانی که میخوای توهین کن!

و بگو حق داری!

خب تو روشنفکری دیگه!

گنده شدی!

زیادی گنده شدی!

خیلی از اندازه ی خودت بیشتر!

بگو من حساسم!

بگو که حق داری!

 از کوزه همان برون تراود که در اوست!

"من اشتباه می کردم"

- مثل همیشه -

فاش گویم نه درین واقعه حافظ تنهاست

غرقه گشتند در این بادیه بسیار دگر!