خدایا

سلامتی

و انرژی از دست رفته مو

بهم برگردون

که

تا لحظه ای که زنده ام

بدوم...

...تا زنده بمونم

                               آمین