یارب تـــــو چنـــان کن کـــه پریشان نشوم

محتـــاج به بیگانـــه و خـــویشان نشـــــوم

بـــی منت خلق خـــود مــــــــرا روزی ده

تـــا از در تـــــو بر در ایشــــــان نشـــوم !


" ان الله یرزق ما یشاء بغیر حساب"