پی نوشت:

نازنین خانم در همه ی این عکسها حضور دارن ولی فقط افراد ب*ا*ب*ص*ی*ر*ت

می تونن ببیننش!قهقههقهقههقهقهه