فرصتی دست داد. مریضی منو از پا انداخت و امروز خونه نشین شدم. خوبیش این بود که

تونستم به وبلاگ دوستان سری بزنم.لبخند