خدایا !

 

 

  ما فقط تو را داریم

 

پس،


"مواظب خودت باش !"