این عکس مربوط به یک سری از حرکات پایه ای یوگاست

که بصورت متوالی انجام می شه

 

*اولین چیزی که این عکس در ذهن شما تداعی کرد چی بود؟

شما رو به یاد چه معادلی انداخت؟*

خوب فکر کنید

 

بعدا نوشت:

یه کم عمیق تر فکر کنین. ما یه سری حرکت شبیه این داریم خودمون!