جره بازی بدم رفتم به نخچیر

سیه دستی زده بر بال مو تیر

بوره، غافل مچر در چشمه ساران

هر آن غافل چره ، غافل خوره تیر...