دست از مس وجود چو مردان ره بشوی

تا کیمیای عشق بیابی و زر شوی...