کاری که کار دست خودته...

اما دستاتو با طناب بسته ن!

اگه باز کنن کولاک می کنی

 

"راستی خدایا، چرا دستامو باز نمی کنی؟"