ازتو بگذشتم وبگذاشتمت با دگران

                      

           رفتم از کوی تو لیکن عقب سر نگران

                               

                       ما گذشتیم وگذشت آنچه تو با ما کردی

 

                                       تو بمان ودگران...وای به حال دگران...