تو در نگاه خلقت

دانشمندترین نهال بودی،

که تنها جرمش

زود شکفتن بود.

پس،

باید زود پرپر می شدی

تا

دیرتر باز می آمدی.

(در قالبی دیگر)

"نهالی نوظهور.

معجونی

از نسل عیسی و محمد؛

همنام پدر...! "