ای مظهر عشق و صفا

ای مادر

ای عادله

ای زن نمونه

ای مادر بی نظیر

ای همیشه فداکار

ای نمونه ی ایثار

روزت مبارک

            الهی قربون خودم برمقلبماچزبان