پس اهل دیاری را که ما هلاک گردانیدیم دیگر زندگانی بر آنها حرام و هرگز به دنیا باز

نخواهند گشت.

تا روزی که راه یاجوج و ماجوج باز شود و آنان از هر جانب پست و بلند زمین شتابان در آیند.

آنگاه وعده ی ثواب و عقاب حق بسیار نزدیک شود و ناگهان چشم کافران از حیرت بی

حرکت فروماند و فریاد کنند ای وای برما که از این روز غافل بودیم و سخت به راه

ستمکاری شتافتیم.

البته شما و آنچه را که غیر خدا می پرستیدید امروز همه آتش افروز دوزخید و در آن آتش وارد شوید.

                                                                          انبیاء ٩۵ تا ٩٨

راست گفت خداوند بلند مرتبه ی بزرگوار

پی نوشت:

خدایا ، بد طور آماج تیرها قرار گرفته م . فکر نمی کنی بس باشه؟ یعنی حداقل به این

شکلش؟ آخه خیلی دارم آسیب می بینم. دستشون رو از من و ما کوتاه کن . آمینلبخند