آهای دانشگاه گیلانی ها!

چرا هیشکی به کیلومتر 5 سری نمی زنه؟ چرا لینکش نمی کنه؟

برین . الان برین:

ارتباط با دانش آموختگان دانشگاه گیلان