مثل یه نور کوچولو اومدی ستاره شدی و
مثل یه قطره بارون اومدی و سیل شدی و

مثل یه تپه کوچولو بودی و کوه شدی و
مثل یه جوی باریکی بودی که رود شدی و

...

یه روز نزدیک تولد18 سالگیم، اومدی تو بغل خاله

اینطوری:

الان این قدی شدی:

و آرزو مندم یه روزی این قدی بشی:

شیطانقهقههنیشخندخندهقهقههقلبشیطانقهقههنیشخندخندهنیشخندشیطانقهقههشیطانخندهنیشخندچشمکقلبشیطانهوراخنده